ANBI

Onze gegevens en ANBI info

Stichting Karavaan Exceptionel is een culturele anbi.

• Stichting Karavaan Exceptionel
• Post- en bezoekadres: Laat 27, 1811 EB, ALKMAAR
• Telefoon: 06 2311 1715
• RSIN 854556515
• KvK 61936170
• BTW-nummer: NL854556515B01
• Triodos Bank: NL 22 TRIO 0390311928

Uit de statuten

Doelstelling
De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:
a. het initiëren, organiseren, ontwikkelen, produceren, faciliteren en presenteren van voorstellingen en festivals op het gebied van de kunsten en culturele activiteiten in de ruimste zin, en haar expertise aan te bieden ter bevordering van de ontwikkeling binnen de kunsten, met name in Provincie Noord-Holland.
b. het geven van bekendheid aan de activiteiten; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten nemen

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het produceren, initieren, organiseren en presenteren van (publieks)projecten op het gebied van kunst en cultuur zoals festival, producties, voorstellingen of projecten;
b. het coördineren, aanvullen en verbreden van bestaande initiatieven;
c. het samenwerken met diverse podia, productiehuizen, kunstenaars en gezelschappen;
d. het samenwerken met maatschappelijke instellingen, ondernemers, overheden en vrijwilligersorganisaties;
e. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over roerende en onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de Stichting

Inkomsten
– De inkomsten/het vermogen van de Stichting wordt gevormd door opbrengsten uit eigen activiteiten, schenkingen, donaties, subsidies en overige bijdragen van overheidswege, legaten, erfstellingen, alsmede andere verkrijgingen. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel worden verworpen).
– Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
– De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, het dekken van de risico’s uit het risicoprofiel en ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker dit heeft bepaald.

Beloningsbeleid
Stichting Karavaan Exceptionel werkt met klein team met 3 dienstverbanden en een kleine pool van ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een onbezoldigde Raad van Toezicht en daarnaast vrijwilligers en stagiaires. We werken met het loongebouw van de CAO Theater en Dans. Karavaan onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht leden:
– Hetty Hafkamp – per 16-02-2024 voorzitter
– Yvonne Franquinet
– Gregory Chong
– Peter Borst
– Martijn Apeldoorn
– Lily Molina

Directeur/bestuurder: Ilse van Dijk

Klik hier voor meer info over team en Raad van Toezicht.

Duurzaamheid
Klik hier voor het duurzaamheidsbeleid van Karavaan.

Overige documenten:

Zodra de stukken van 2023 gereed zijn worden de bovenstaande stukken vervangen.

Volg ons op social media!

Winkelwagen